Knjigovodstvene usluge za poduzeća

Knjigovodstvene usluge za poduzeća

  • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa.
  • Ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije.
  • Druge knjigovodstvene usluge: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi.
  • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
  • Obračun amortizacije
  • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji.
  • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa, dobiti i gubitaka, novčanog toka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje.
  • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika.
  • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava.
  • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava.