Porezni sustav

PROMJENE POREZNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 9. veljače 2012. godine predložene su promjene u poreznom sustavu RH kako slijedi:

Porez na dodanu vrijednost

A) Promjene od 1. ožujka 2012. godine :

– Standardna stopa PDV-a se podiže s 23 % na 25 %.

– Uvodi se snižena stopa PDV-a od 10 % na isporuke jestivih ulja, dječju hranu, isporuku vode (osim vode u bocama ili drugoj ambalaži) i bijeli šećer.

– Ukida se pravo na povrat pretporeza za nabavu i najam osobnih automobila, plovila i drugih sredstava za osobni prijevoz (uz određene iznimke) te za troškove reprezentacije. Kada se takva dobra, kod kojih se nije moglo iskoristiti pravo na povrat pretporeza, isporučuju biti će oslobođena plaćanja PDV-a.

– Povećane su maksimalne kazne za odgovorne osobe za obavljanje određenih poslova.

B) Promjene od 1. siječnja 2013. godine :

– Prag za ulazak u sustav PDV-a se podiže na sa 85.000 kuna na 230.000 kuna.

– Snižena stopa PDV-a od 10 % uvodi se na ugostiteljske usluge, izuzev alkoholnih pića.

– Prag za tromjesečni obračun PDV-a povećava se sa 300.000 kuna na 800.000 kuna.

Porez na dobit

– Porezna osnovica se umanjuje za iznos ostvarene dobiti kojom se povećava temeljni kapital društva – prvi put se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2012. godinu.

– Uvodi se plaćanje poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti koji se isplaćuju od 1. ožujka 2012. godine inozemnim pravnim osobama po stopi od 12%, osim u slučaju isplata dividendi i udjela u dobiti koji su ostvareni do 31. prosinca 2000. godine bez obzira kada se isplaćuju. Naravno, prvo se postupa po odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

– Vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja kupaca nastala od 1. ožujka 2012. godine priznaju se kao rashod ako je, od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana (umjesto dosadašnjeg roka od 120 dana).

– Prilikom utvrđivanja jesu li poslovni odnosi između povezanih osoba ugovoreni po tržišnim cijenama na daje se prednost upotrebi Metode usporedivih nekontroliranih cijena.

Porez na dohodak

Promjene od 1. ožujka 2012. godine :

– Osnovni mjesečni odbitak se povećava s 1.800 kuna na 2.200 kuna.

– Uvećava se osobni mjesečni odbitak za mirovine sa 3.200 kuna na 3.400 kuna

– Stope poreza na dohodak i mjesečni razredi su promijenjeni kako slijedi:

Mjesečni razredi od 1. ožujka 2012. godine (u kunama)         Stopa (%)

0-2.200                                                                                                 12

2.200-8.800                                                                                        25

Iznad 8.800                                                                                        40

– Porez na dohodak po stopi od 12% primjenjuje se na primitke od dividendi i udjela u dobiti koji se isplaćuju nakon 01. ožujka 2012. godine, osim onih ostvarenih do 31. prosinca 2000. godine, bez obzira kada se isplaćuju. Neoporezivi iznos dividende i udjela u dobiti je 12.000 kuna godišnje, ali se priznaje samo kroz godišnju poreznu prijavu (obračun, obustavu i uplatu vrši isplatitelj). I dividende i udjeli u dobiti koji su ostvareni u razdoblju od 01.01.2001. do 31.12.2004. oporezuju se po stopi od 12%

– Razlika primitaka u slučaju nedostatne dobiti za pokriće predujma dividende ili udjela u dobiti oporezuje se po stopi od 40 %.

– Uvodi se oporezivanje mirovina ostvarenih u inozemstvu (predujam poreza na dohodak, po toj osnovi obračunava i isplaćuje sam porezni obveznik u roku osam (8) dana od primitka dohotka).

– Uvodi se oporezivanje dodataka na mirovinu.

– Dohotkom od kapitala smatra se razlika isplaćenog predujma dobiti, ako dobit društva nije dostatna za pokriće tog predujma.

– Ukida se obveza vođenja evidencija o obračunatim i isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti, te dostavljanje Poreznoj upravi propisanog izvješća.

Obvezni doprinosi

– Od 1. svibnja 2012. stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje smanjuje se s 15 % na 13 %.